حافظو میدوستم
1395/05/08 - 00:38
دیدگاه
nemesis

حافظم تو رو میدوسته :دی

1395/05/8 - 01:06
BAP

من اسم بچمو گفتم قبلا میزارم امیرحافظ :یس

1395/05/8 - 01:41
Star

مهسا :هاها

ایشالا نیلوفر :یس

1395/05/8 - 01:42
BAP

خیلی شخصیتش جذتب بود هیچوقت مصاحبشو ندیده بودم

1395/05/8 - 01:47
nemesis

کی؟ :-؟

1395/05/8 - 01:54
Star

حافظ ناظری رو میگه :دی

1395/05/8 - 01:56
nemesis

اهان :دی همین خوبه

امیر حافظ داشتیم تو یه سریالی نه؟ :-؟ اونجا خیلی پسر ضایعی بود فک کنم بی دست و پا بود :-؟

1395/05/8 - 01:58
Star

:-؟

آهان راستی سریال گفتید یاد این سریال پریا افتادم ... می بینید ؟ :دی

1395/05/8 - 01:59
nemesis

اره تقریبا :دی

1395/05/8 - 02:02
BAP

همین خوبه یعنی چی؟ :دی
اره اون امیر حافظه داغون بود :هاها

1395/05/8 - 02:05
nemesis

میگم یعنی این خوبه دیگه، شخصیت خوبی داره بچه به این میره از اسمش :دی

1395/05/8 - 02:06
Star

:هاها

1395/05/8 - 02:13
Sahar

اره خیلی خوب بود:لاو

1395/05/8 - 13:43

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی