میزان احساس خوشبختی تو، به میزان آزادی دل تو از بند تعلقات بستگی دارد.
منظور من از آزادی، آزادی سیاسی نیست.
منظور من، آزادی درون است،
آزادی از حسرت،
آزادی از ترس،
آزادی از اضطراب،
آزادی از غم....
--------------
" مسیحا برزگر"
1393/11/14 - 18:20

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی