كائنات شما را ...
مجازات نميكند
بركت هم نميبخشد
كنترل هم نميكند....
كائنات تنها به آن ارتعاشى كه از جانب شما ارسال ميشود پاسخ میدهد. شاد بيانديشى, شادمانى نصيبت میشود، منفى بيانديشى،
آنچه نصيبت ميشود منفی است،
هر سیگنالی که از تو به بيرون ارسال شود..
مثل بازگشت صدا به سويت باز میگردد،
اين جهـان كـوه اسـت و فعـل مـا نـدا...
سـوى مـا آيـد نـداهـا را صـدا...
رنـج نبايد تو را غمگين كند،
اين همان جايي است كه اغلب مردم اشتباه ميكنند...
رنج قرار است تو را هوشيار تر كند،
چون انسانها زماني هوشيارتر ميشوند كه زخمي شوند،
رنج نبايد بيچارگي را بيشتر كند.
رنجت را تنها تحمل نكن،
رنجت را درك كن،
اين فرصتي است براى بيداري،
وقتي آگاه شوي بيچارگي ات تمام ميشود...
اگر كه به جاى محبتي كه به كسي كرديد از او بي مهري ديده ايد،
مأيوس نشويد،
چون برگشت آن محبت را از شخص ديگري،
در زمان ديگري،
در رابطه با موضوع ديگري
خواهيد گرفت.
شك نكنيد!
اين قانون كائنات است....
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/24 - 21:44

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی