امروز...
سپاس مي گويم خداي خوبم را...
كه زندگيم خوب است..
سازم كوك....
صبحم قشنگ است و
شبم ارام....
قلبي شكر گزار دارم
و پر از عشق....!!!!!
و يك عالمه دوست با دنيايي مهر...
همين دوستانی را
كه دلشان دريا ومهرشان پاينده ست....
دلم ميخواهد بدانند كه دوستشان دارم....
خدايا شكر كه دارمشان....
خوشبختي يعني همين...
به همين سادگي!
لحظه ها تون شاد، عمرتون پر برکت
روزی پرازنگاه خدابرایتان آرزومندم
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/16 - 17:14

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی